Gebruiksvoorwaarden

Table of Contents

Toepasselijkheid

1.1 Deze Voorwaarden van Appical (de Voorwaarden) zijn van toepassing op alle door Appical geleverde diensten, offertes en overeenkomsten met Appical betreffende de verkoop en levering van de Appical onboarding app.

1.2 In deze Voorwaarden betekent “overeenkomst” alle eventuele afspraken, overeenkomsten en contracten tussen Appical en Klant betreffende de verkoop en levering van de Appical onboarding app.

1.3 In het geval dat een bepaling in deze Voorwaarden in strijd is met een bepaling in een Order, dan zal de bepaling in deze Voorwaarden prevaleren, tenzij partijen uitdrukkelijk in de Order vermelden dat die bepaling voorrang heeft boven de strijdige bepaling in de Voorwaarden.

2. Definities

Admin Gebruikerslicentie is een Gebruikerslicentie om de Web Editor te gebruiken en daarbij instellingen en Klantgegevens op het Platform te wijzigen.

Appical is Appical B.V., gevestigd in Amsterdam (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54038502, BTW-nummer 851129158801.

Appical content is alle gegevens, inhoud, logo’s, informatie en materialen die door middel van de Diensten beschikbaar zijn, met uitzondering van Klantgegevens.

Klant is de partij die de Diensten van Appical afneemt op grond van een Order.

Klantgegevens zijn alle gegevens en informatie, inclusief maar niet beperkt tot, logo’s van Klant, input van Klant met betrekking tot de uitstraling, specificaties van de huisstijl van Klant, personeelsgegevens of andere inhoud die Klant of Gebruikers verstrekken aan de Diensten.

Eindgebruiker app is het deel van het Platform dat Klant moet downloaden en dat op een Ondersteund Apparaat geïnstalleerd wordt om een Gebruiker in staat te stellen de Diensten via dit Ondersteund Apparaat te gebruiken.

HR-formulier is een digitaal formulier voor het verzamelen van personeelsinformatie dat door HR gebruikt kan worden met betrekking tot de onboarding van een nieuwe werknemer. Met behulp van HR-formulieren kunnen meerdere vragen aan de nieuwe werknemer gesteld worden.

Admin Gebruikerslicentie is een Gebruikerslicentie om de Web Editor te gebruiken en daarbij instellingen en Klantgegevens op het Platform te wijzigen.

Order is een bestelling of een Bestelling die is overeengekomen tussen Appical en Klant betreffende de aankoop door Klant van de Diensten.

Persoonlijke Gegevens zijn voornaam, achternaam en het emailadres van een Gebruiker waarnaar gevraagd wordt. Een foto of vragen stellen door middel van HR-formulieren is optioneel.

Platform is het Appical Platform, de eigen software oplossing van Appical waarmee personeel kan worden getraind, bijvoorbeeld voor de ‘onboarding’ van nieuwe werknemers. Het platform bestaat uit de Eindgebruiker app en een Web Editor.

Diensten is de licentie voor gebruik van het Platform en het online beschikbaar maken van het Platform voor gebruik door Klant op Ondersteunde Apparaten, evenals het verlenen van de betreffende ondersteunende diensten, zoals overeengekomen in de Order.

Specificaties is de beschrijving van de Diensten, met inbegrip van de algemene specificaties van de Diensten en de toepasselijke technische en functionele gebruiksvoorwaarden van deze Diensten, welke schriftelijk (per email) door Appical aan Klant ter beschikking worden gesteld uiterlijk 30 dagen voor de datum van een eventuele wijziging.

Derde leverancier is de derde die de technische toegangspoort en het distributiesysteem voor het opladen van de Eindgebruiker app op de betreffende Ondersteunde Apparaten beheert en regelt (zoals Apple voor het laden van apps op iPads en iPhones).

Ondersteunende Diensten zijn de standaard onderhouds- en supportdiensten die Appical verleent, zoals nader vastgelegd in de Service Level Agreement.

Looptijd is de in Artikel 10 vastgelegde periode waarin Appical de voor Klant en de Gebruikers beschikbare Diensten ter beschikking stelt.

Derde leverancier is de derde die de technische toegangspoort en het distributiesysteem voor het opladen van de Eindgebruiker app op de betreffende Ondersteunde Apparaten beheert en regelt (zoals Apple voor het laden van apps op iPads en iPhones).

Voorwaarden zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van Appical.

Gebruiker is een persoon die Klant in staat stelt gebruik te maken van de Diensten.

Gebruikersaccount is een account voor een Gebruiker in de Editor waarin de gebruikersstatistieken voor de betreffende Gebruiker opgeslagen worden. Het Gebruikersaccount is uitsluitend bestemd voor de betreffende Gebruiker en mag niet aan andere personen overgedragen worden, of door andere personen gebruikt worden.

Gebruikerslicenties zijn Individuele Gebruikers-licenties en Admin Gebruikerslicenties.

Web Editor betekent de webinterface via welke de Klant kan inloggen op het Platform om bepaalde configuratie-instellingen te wijzigen en zelf specifieke aspecten van Klantgegevens aan te passen.

3.   Voorwaarden Derde leveranciers

3.1. Eindgebruiker apps en alle content die daarin verschijnt, dienen aan de voorschriften en beperkingen te voldoen die van tijd tot tijd door de betreffende Derde leveranciers opgelegd worden. Klant dient ervoor te zorgen dat alle Klantgegevens die hij of zijn Gebruikers op het Platform opnemen of verstrekken voor opname op het Platform, binnen een redelijke termijn aan deze voorschriften en beperkingen voldoen. Appical zal ervoor zorgen dat het Platform en de Appical content aan deze voorschriften en beperkingen voldoen.

3.2. Appical is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig besluit, weigering of goedkeuring door een Derde leverancier met betrekking tot een Eindgebruiker app en/of content van een Klant. Indien goedkeuring van de Eindgebruiker app echter wordt geweigerd of ingetrokken  door de betreffende Derde leverancier en Appical deze beslissing niet binnen vier (4) weken na de oorspronkelijke weigering kan laten herzien en dit niet wordt veroorzaakt door daarin ingevoerde Klantgegevens, dan zal Appical als enige remedie Klant, op diens verzoek, naar rato crediteren voor alle bedragen die voor dat contractjaar zijn betaald voor het ongebruikte gedeelte van de Gebruikerslicenties.

4.   Levering Diensten

4.1. Appical levert de Diensten overeenkomstig de Specificaties, op voorwaarde dat Klant voldoet aan deze Voorwaarden en alle aan Appical uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig betaalt.

4.2. Wezenlijke veranderingen in de kenmerken of specificaties van de Diensten beschreven in de Specificaties zullen door Appical tenminste dertig (30) dagen van tevoren aan Klant medegedeeld worden door middel van een schriftelijke kennisgeving per email of via de website.

4.3. Indien een wijziging in de Specificaties een wezenlijk nadelig effect op Klant heeft en Klant niet akkoord gaat met de wijziging, dan dient Klant Appical daarvan op de hoogte te brengen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging. Appical zal de wijziging vervolgens met Klant bespreken. Indien na deze bespreking Appical besluit om de wijziging niettemin door te voeren, terwijl Klant zijn bezwaren handhaaft, dan kan de Klant de nog niet verlopen Gebruikerslicenties op dat moment beëindigen, in welk geval Appical Klant de betaalde vergoedingen pro rata crediteert voor de nog niet verstreken periode voor die Gebruikerslicenties.

4.4. Appical heeft het recht om de Diensten tijdelijk op te schorten indien dit nodig is om een wijziging in de Diensten door te voeren of om preventieve of herstellende onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot de Diensten uit te voeren. Appical zal Klant indien redelijkerwijs mogelijk tijdig van tevoren schriftelijk (per email) informeren over door Appical geplande werkzaamheden die een naar verwachting significant effect op de Diensten hebben.

5.   Voorwaarden en beperkingen licenties

5.1. Uitsluitend met het oog op gebruik van de Diensten overeenkomstig deze Voorwaarden, zal Klant gedurende de Looptijd een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie verkrijgen, die niet in sub-licentie kan worden gegeven, om uitsluitend voor interne zakelijke doeleinden van Klant toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten voor het aantal Gebruikerslicenties die Klant heeft aangeschaft en om daarmee zijn processen voor preboarding, onboarding en offboarding te ondersteunen. Op grond van die licentie mag Klant uitsluitend het gebruik van de Diensten mogelijk maken voor Gebruikers die werknemer of freelancer zijn van Klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Order. Klant betekent ook de rechtspersonen die zijn verbonden met de moedermaatschappij van Klant zoals bedoeld in Artikel 2:24 Burgerlijk Wetboek (BW), behoudens andersluidende afspraken.

5.2. Elke Gebruikersaccount is persoonlijk voor de Gebruiker aan wie de account is toegewezen en mag niet namens een andere gebruiker gebruikt worden.

5.3. De licentie voor gebruik van de Diensten omvat het gebruik van alle standaardfuncties en alle standaard templates (‘trefwoordpagina’s’) die van tijd tot tijd beschikbaar zijn voor aanpassing van het Platform, zoals beschreven in de Specificaties die op dat moment van toepassing zijn. Functies en templates/trefwoordpagina’s voor het aanpassen van het Platform (waarnaar als zodanig verwezen wordt in de Specificaties) zijn uitsluitend opgenomen in de licentie voor het gebruik van de Diensten indien dit uitdrukkelijk in een Order overeen is gekomen.

5.4. Toegang tot de Web Editor om Klantgegevens te wijzigen en geavanceerde instellingen te configureren is een premium functie die door Klant kan worden gebruikt indien de Klant een of meerdere Admin Gebruikerslicenties aanschaft.

5.5. Klant mag niet, direct danwel indirect:

1.   de Diensten of het Platform onderwerpen aan reverse engineering, decompileren, ontmantelen of op enige andere wijze proberen de broncode of de onderliggende ideeën of algoritmes van de Diensten of het Platform te achterhalen;

2.   de Diensten of het Platform wijzigen of vertalen of op grond daarvan afgeleide werken creëren;

3.   rechten op de Diensten of het Platform verhuren, distribueren, verkopen, doorverkopen, toewijzen of op enige andere wijze overdragen;

4.   de Diensten of het Platform gebruiken voor time-sharing of servicebureaus of om deze op enige andere wijze namens een derde gebruiken;

5.   vermeldingen van eigendomsrechten van de Diensten of het Platform verwijderen; of

6.   een evaluatie van de Diensten of het Platform publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Appical, of dit aan derden openbaren.

5.6. Bij het gebruik van de Diensten mag Klant de toepasselijke wet- en regelgeving, deze Voorwaarden, de door relevante andere leveranciers opgelegde licentie- en gebruiksbeperkingen, voor zover Appical Klant hiervan tijdig heeft geïnformeerd, of de redelijke gebruiksaanwijzingen in de Specificaties dit bepalen, niet overtreden en moet ervoor zorgen dat zijn Gebruikers dit evenmin doen.

6. Wachtwoorden en beveiliging

6.1. Appical kan Klant geen wachtwoorden verstrekken voor het Gebruikersaccount en/of de Web Editor. Op verzoek kan Appical de Gebruiker een e-mail voor het resetten van het wachtwoord sturen naar het geregistreerde emailadres van de Gebruiker om  een nieuw wachtwoord in te stellen. Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van alle wachtwoorden die worden gebruikt door zijn Gebruikers en door iedere door Klant aangewezen overige leverancier van Ondersteunende Diensten.

6.2. Klant is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder de accounts van Klant op het Platform voor de Web Editor en/of de Gebruikersaccounts en voor alle kosten die worden gemaakt voor het gebruik van de Diensten waarvoor toegang verkregen is met de wachtwoorden van Klant, tenzij een dergelijke activiteit voortvloeit uit een beveiligingslek waar Appical de verantwoordelijkheid voor draagt.

6.3. Klant zal Appical onmiddellijk op de hoogte brengen van ieder ongeoorloofd gebruik van de wachtwoorden en van iedere inbreuk op de beveiliging waarvan de  Klant kennis heeft.

7.   Verplichtingen van Klant

7.1. Klant is verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van alle computerapparatuur, software en communicatieapparatuur (inclusief de Ondersteunde Apparaten) die nodig zijn voor de toegang en het gebruik van de Diensten, voor de installatie en update van de Eindgebruiker app op de Ondersteunde Apparaten en voor betaling van alle kosten van derden die tijdens het gebruik van de Diensten gemaakt worden.

7.2. Klant dient Appical onmiddellijk op de hoogte te stellen van storingen in de Diensten. Klant dient alle gewenste medewerking te verlenen aan een onderzoek naar een storing in de Diensten.

7.3. Klant zal Appical minimaal veertien (14) dagen van tevoren op de hoogte brengen van alle verwachte pieken in of toenames van zijn gebruik van de Diensten om overbelasting van de Diensten en/of de netwerken en systemen van leveranciers van Appical te voorkomen. Appical is niet verantwoordelijk voor eventuele onderbrekingen van de Diensten als gevolg van het verzuim van Klant om een dergelijke voorafgaande mededeling aan Appical te doen.

8.   Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten van Appical op onder andere Appical content, het Platform en de Diensten berusten uitsluitend bij Appical of haar licentiegevers. Alle intellectuele eigendomsrechten van Klant berusten uitsluitend bij Klant of diens licentiegevers.

8.2. Appical verwerft alle intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van Klantgegevens die eigendom blijven van Klant, die ontstaan in het kader van de Diensten. Deze intellectuele eigendomsrechten worden vooraf door Klant aan Appical overgedragen, vooruitlopend op het moment dat de intellectuele eigendomsrechten ontstaan. Deze overdracht wordt hierbij door Appical aanvaard vooruitlopend op het moment waarop de rechten ontstaan.

8.3. Klant verleent Appical hierbij een licentie om Klantgegevens te gebruiken, reproduceren, wijzigen, distribueren en vertegenwoordigen (aan Klant en Gebruikers), met uitzondering van personeelsgegevens, voor zover nodig voor het leveren van de Diensten.

9.   Prijzen en betaling Diensten

9.1 Klant zal Gebruikerslicenties aanschaffen voor het gebruik van de Diensten. De Gebruikerslicenties zijn abonnement licenties waarvoor Klant periodiek abonnementskosten verschuldigd is, zoals nader aangegeven in de Order.

9.2 Indien de Klant tijdens de Looptijd voor de Gebruikerslicenties meer licenties gebruikt dan op de Order vermeld, dan worden deze licenties door Appical gefactureerd volgens de staffel zoals opgenomen in de Order.

9.3 Alle prijzen zijn in euro, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de betreffende Order.

9.4 Klant zal alle facturen van Appical binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betalen.

9.5 Klant heeft geen recht op verrekening.

9.6 De prijs voor de licenties wordt bepaald aan de hand van de op dat moment geldende prijslijst voor Gebruikerslicenties, zoals door Appical schriftelijk aan Klant is medegedeeld. Appical heeft het recht om prijzen jaarlijks minimaal te verhogen aan de hand van de Consumentenprijsindex (CPI).

9.7 Indien Appical korting verleent, dan heeft deze korting uitsluitend betrekking op de specifiek in de Order aangegeven Diensten. De korting vervalt bij een eventuele verlenging van de Order.

9.8 Iedere substantiële prijsverhoging voor Gebruikerslicenties voor verlengingen zullen minimaal één (1) maand van tevoren per email aan Klant bekend worden gemaakt.

9.9 Naast de overeengekomen vergoedingen zal Klant ook alle toepasselijke verkoop-, gebruiks- en overige belastingen of heffingen betalen (met uitzondering van de over de inkomsten van Appical geheven inkomstenbelasting) die van toepassing zijn op de gefactureerde bedragen en de Diensten.

9.10 Elk bedrag dat op de vervaldatum niet van Klant ontvangen is, zal - met uitzondering van kosten waarover een geschil bestaat betreffende de verschuldigdheid daarvan - worden verhoogd met de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag, per maand vanaf de vervaldatum van de betreffende betaling tot aan de datum van betaling. Klant zal tevens alle kosten, met inbegrip van redelijke juridische kosten, betalen die gemaakt worden door Appical om de achterstallige betalingen te innen.

9.11 Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, dan dient Klant na overlegging van de factuur met het betwiste bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum contact met Appical op te nemen en zijn bezwaren schriftelijk te motiveren.

9.12 Er vindt geen restitutie plaats op betaalde licenties die in dat jaar niet zijn gebruikt.

10. Looptijd en beëindiging

10.1 De Looptijd voor Gebruikerslicenties vangt aan op de datum waarop de Order door beide partijen overeengekomen is, of een eerdere datum, als het Platform voor die datum in gebruik is genomen.  

10.2 Het aantal licenties kan gedurende de Looptijd niet verminderd worden. Extra licenties kunnen wel aangeschaft worden.

10.3. Als de Klant na het begin van de Termijn extra Gebruikerslicenties bestelt, eindigt de Termijn van deze extra Gebruikerslicenties op dezelfde datum als de datum die geldt voor de in eerste instantie aangeschafte Gebruikerslicenties, zodat de Termijn voor alle Gebruikerslicenties altijd dezelfde einddatum heeft.

10.4 De Order is aangegaan voor de in de Order vermelde duur. Na verloop van deze periode wordt de Order van rechtswege stilzwijgend verlengd voor een duur die gelijk is aan de initiële duur van de Order, tenzij Klant of Appical de Order uiterlijk twee (2) maanden voor de einddatum van de initiële duur van de Order of de eventueel verlengde duur van de Order schriftelijk heeft beëindigd of een schriftelijk verzoek heeft ingediend voor aanpassing van de Diensten of het volume.

10.5 Elke van de partijen mag de overeenkomst en alle Orders beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, indien:

A.   de andere partij een wezenlijke voorwaarde van een Order en/of van deze Voorwaarden heeft overtreden en dit niet alsnog heeft hersteld uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van een sommatie van de eerste partij waarin de overtreding nauwkeurig beschreven is;

B.   de andere partij surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van de andere partij is uitgesproken; of

C.   de andere partij wordt geliquideerd of ontbonden.

10.6 Indien Klant of Appical een Order beëindigt, dan is Klant verplicht het openstaande saldo voor alle Diensten die voor beëindiging geleverd zijn, te voldoen. Voortijdige opzegging van de Order is niet mogelijk, tenzij Artikel 10.5 van toepassing is.

10.7 Na de datum waarop de Looptijd afloopt of wordt beëindigd, om welke reden dan ook, hetzij door Klant of Appical, zal het recht van Klant om gebruik te maken van de Diensten en het Platform onmiddellijk vervallen, terwijl Klant gedurende een periode van vijftien (15) dagen de gelegenheid heeft om Klantgegevens te downloaden, voor zover deze Klantgegevens afzonderlijk van het Platform gedownload kunnen worden en niet daarin zijn opgenomen.

11. Serviceniveaus en aansprakelijkheid

11.2 Appical is niet aansprakelijk voor storingen in de Diensten die volledig of gedeeltelijk veroorzaakt worden door (i) Gebruikers, Klant, apparatuur of het netwerk van Klant, andere leveranciers of Onderaannemers, tenzij deze door Appical zijn ingeschakeld; of (ii) overmacht, zoals nader omschreven in Artikel 15.

11.2 Appical is niet aansprakelijk voor storingen van de Diensten die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door (i) Gebruikers, Klant, apparatuur of netwerk van Klant, andere leveranciers of Onderaannemers, tenzij deze door Appical zijn ingeschakeld; of (ii) overmacht, zoals gespecificeerd in artikel 15.

11.4 De totale cumulatieve aansprakelijkheid van Appical die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met de overeenkomst of de Diensten is beperkt tot direct schade tot een bedrag gelijk aan het door Klant in de 12 maanden voorafgaande betaalde bedrag aan Appical. Hierbij geldt dat een reeks met elkaar samenhangende schade toebrengende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis en één schade toebrengend feit.

11.4 De totale gecumuleerde aansprakelijkheid van Appical (inclusief eventuele restituties en compensaties voor directe schade en kosten) gedurende de Termijn zal in totaal niet meer bedragen dan een bedrag gelijk aan 12 maanden door de Klant aan Appical betaalde voorafgaande vergoedingen. Iedere andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is vanopzet of aan opzet grenzende roekeloosheidaan de zijde van het hoger management van Appical.

11.5 Behoudens inbreuk door Klant van de bepalingen in Artikel 5 of inbreuk door een partij van de bepalingen in Artikel 15 is Appical en hun leveranciers in geen enkel geval aansprakelijk voor (a) indirecte, bijzondere of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, exploitatieverliezen, reputatieschade, verlies van goodwill of inkomstenderving, of (b) aan derden die via Klant schadevergoeding eisen, zelfs niet indien Appical vooraf op de hoogte is gebracht van een dergelijke schade.

11.6 Iedere aansprakelijkheid van de aandeelhouders, bestuurders en managers van Appical en haar werknemers, freelancers en door Appical ingeschakelde derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deze (rechts)personen kunnen een beroep doen op dit derdenbeding.

12. Vrijwaring

12.1. Appical vrijwaart Klant tegen redelijke constante kosten die gemaakt worden als gevolg van een bewering dat de technologie die gebruikt wordt om de Diensten te leveren (met uitzondering van Klantgegevens), inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht, merkrecht, productie- of bedrijfsgeheim en Appical zal Klant bijstaan in een eventuele juridische procedure tegen Klant betreffende deze bewering of om een schikking te treffen op voorwaarde dat: (i) Appical onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke vordering of juridische procedure op de hoogte is gebracht; (ii) Appical of de door Appical aangestelde persoon/instantie de exclusieve zeggenschap heeft over de verdediging en/of schikking; en (iii) Klant alle redelijk mogelijke informatie verstrekt en volledige medewerking verleent op verzoek van Appical of de door Appical aangestelde persoon/instantie.

12.2 Voor zover gebruik van de Diensten verboden is of kan worden verboden als gevolg van een claim van een derde partij, kan Appical, volledig naar eigen keuze: (i) namens Klant het recht op gebruik van de Diensten kopen; (ii) De Diensten door andere geschikte producten vervangen; of (iii) de vooruitbetaalde bedragen overmaken die door Klant zijn betaald voor ongebruikte Diensten, mits Klant ervoor kiest de samenwerking te verlengen.

12.3 Op grond van dit artikel aanvaardt Appical geen aansprakelijkheid in enig ander opzicht voor zover een claim of juridische procedure gebaseerd is op:

A.   Gebruik van de Diensten in combinatie met software of computerapparatuur die niet door Appical geleverd is, welk gebruik zonder deze combinatie geen inbreuk zou opleveren;

B.   Wijzigingen in de Diensten die niet door Appical aangebracht zijn en waarvan gebruik geen inbreuk zou opleveren bij ontbreken van dergelijke wijzigingen;

C.   Gebruik van de Diensten die niet in overeenstemming met deze Voorwaarden is; of

D.   Handelen of nalaten van Klant waarvoor Klant gehouden is Appical te vrijwaren conform Artikel 12.4.

12.4 Klant vrijwaart Appical en verdedigt Appical tegen, of zal naar zijn keuze, een schikking treffen voor iedere claim of juridische procedure van een derde die gebaseerd is op een vordering (i) die voortvloeit uit het nalaten van Klant om de Diensten overeenkomstig alle toepasselijke wet- en regelgeving te gebruiken; of (ii) die verband houdt met of gebaseerd is op Klantgegevens. Appical zal Klant onmiddellijk van een dergelijke vordering of procedure op de hoogte brengen en zal alle informatie verstrekken en alle bijstand verlenen die Klant of de door Klant aangestelde persoon/instantie in redelijkheid verlangt.

13. Vertrouwelijkheid

13.1. Elke partij verklaart hierbij onderworpen te zijn aan een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle niet-openbare informatie van de andere partij, al dan niet schriftelijk, die tijdens de uitvoering van een Order door de andere partij verstrekt wordt en waarvan de ontvangende partij weet of in redelijkheid behoort te weten dat de verstrekkende partij deze als vertrouwelijk beschouwt (‘vertrouwelijke informatie’).

13.2. Partijen komen hierbij overeen dat de vertrouwelijke informatie de algemene voorwaarden van alle Orders en alle besprekingen die daarmee verband houden, omvat. De ontvangende partij mag vertrouwelijke informatie niet openbaar maken, gebruiken, doorgeven, verstrekken of beschikbaar stellen aan een (rechts)persoon of organisatie, behalve voor zover dit nodig is in het kader van de nakoming van zijn verplichtingen op grond van het betreffende contract en zal alle maatregelen nemen die in redelijkheid noodzakelijk en geschikt zijn om de vertrouwelijke informatie en de respectievelijke rechten van partijen in dit opzicht te behouden en te beschermen, waarbij partijen te allen tijde in ieder geval een redelijke mate van zorgvuldigheid betrachten.

13.3. Elke partij stemt ermee in om de  toegang tot vertrouwelijke informatie van de andere partij te beperken voor de werknemers of tussenpersonen die deze  toegang nodig hebben om het contract uit te voeren en geen van de Partijen zal vertrouwelijke informatie beschikbaar stellen aan een andere (rechts)persoon zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming vooraf van de andere partij, tenzij anders bepaald.

13.4. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die:

A.   ten tijde van openbaarmaking op enige wijze algemeen bekend was of wordt anders dan door onrechtmatig handelen of tekortkoming van de ontvangende partij; of

B.   de ontvangende partij aan een derde openbaart met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij.

13.5. Openbaarmaking van vertrouwelijke informatie die op grond van de wet openbaar moet worden gemaakt  overeenkomstig een dagvaarding, verzoek, gerechtelijk bevel of andere rechts- of overheidsprocedure wordt niet gezien als overtreding van deze bepaling, mits de ontvangende Partij de andere partij onmiddellijk op de hoogte stelt van een dergelijke dagvaarding, verzoek, etc. zodat deze partij de gelegenheid heeft om een voorlopige voorziening te verkrijgen of anderszins bezwaar te maken tegen de openbaarmaking. Dit geldt niet als de autoriteiten bepalen dat Appical tot geheimhouding verplicht is.

13.6. Na afloop of beëindiging van de Looptijd, ongeacht op welke grond, zal elk van de partijen onmiddellijk, op schriftelijk verzoek van de andere partij alle kopiën van de vertrouwelijke informatie van de andere partij aan de andere partij retourneren, of deze vernietigen al naargelang partijen overeenkomen. Alle kopieën, aantekeningen of overigematerialen met betrekking tot de vertrouwelijke informatie, zullen onmiddellijk worden opgehaald of vernietigd, zoals overeengekomen, en deze materialen mogen niet door de ontvangende partij in welke vorm of om welke reden dan ook bewaard of gebruikt worden.

14. Gegevensbescherming en persoonsgegevens

14.1 Elke partij verklaart hierbij persoonsgegevens te zullen verwerken overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

14.2 Partijen zullen de Verwerkersovereenkomst van Appical ondertekenen en Klant is op de hoogte van de inhoud van het Privacybeleid van Appical.

14.3. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Klant om in het kader van de Diensten alle rechten en toestemmingen te verkrijgen die nodig zijn van Gebruikers voor het verzamelen en gebruiken van gegevens die Gebruikers betreffen. Klant vrijwaart Appical tegen alle eventuele kosten, schadevergoedingen en boetes in het geval dat hij de toestemming van Gebruiker(s) niet of niet op de juiste manier verkregen heeft.

14.4. Appical heeft het recht om de gegevens die met de Diensten worden verwerkt te analyseren om de kwaliteit, functionaliteit, betrouwbaarheid en effectiviteit van de Diensten te verbeteren en om gebruiks- en marktstatistieken op te stellen. Deze analyse wordt strikt geanonimiseerd uitgevoerd waarbij geen gegevens worden verzameld die herleidbaar zijn naar specifieke personen.

15. Overmacht

15.1 Appical zal, op voorwaarde dat aan de bepalingen in dit Artikel 15 wordt voldaan, deze overeenkomst schenden, noch  aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst die voortvloeien uit of toe te schrijven zijn aan handelingen, gebeurtenissen, nalaten of ongevallen buiten zijn redelijke macht (‘Overmacht’), met inbegrip van: (a) natuurrampen waaronder overstroming, aardbeving, storm, pandemie, epidemie, uitbraak, nationale of wereldwijde crises of andere natuurrampen; (b) oorlog, dreiging van of voorbereiding op oorlog, gewapend conflict, oplegging van sancties, embargo, verbreken diplomatieke betrekkingen of gelijksoortige handelingen; (c) terroristische aanslag, burgeroorlog, onlusten of rellen; (d) nucleaire, chemische of biologische besmetting; (e) enige wet of overheidsbevel, regel, verordening of aanwijzing, of enige door de overheid genomen actie, met inbegrip van het opleggen van een embargo, export- of importbeperkingen, quota of overige beperkingen of verboden of het niet verkrijgen van een noodzakelijk vergunning of licentie; (f) brand of  explosie; (g) schade en verlies op zee; (h) extreem ongunstige weersomstandigheden; (i) instorting van gebouwen en constructies, storing in fabrieksmachines, machines, computers of voertuigen; (j) stakingen, door vakbond georganiseerde stakingen of uitsluitingen; (k) niet-nakoming door onderaannemers; en (l) onderbreking of niet-functioneren van NUTS-voorzieningen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot elektriciteit, gas of water.

15.2 Appical dient de Klant onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van de oorzaak van de vertraging of niet-nakoming en de waarschijnlijke duur daarvan. Indien de nakoming niet binnen zestig (60) dagen na de kennisgeving wordt hervat, dan mag Klant deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Appical.

16. Slotbepalingen

16.1 De algemene voorwaarden van Klant worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2 Indien een van de bepalingen in deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of anderszins niet bindend wordt verklaard, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen in stand en treden partijen onmiddellijk in overleg over het vinden van een oplossing die in overeenstemming is met de geest van de overeenkomst en die de nietig of ongeldig verklaarde bepaling zoveel mogelijk benadert.

16.3 Deze overeenkomst mag uitsluitend gewijzigd worden door middel van een schriftelijke overeenkomst die door de gemachtigde vertegenwoordigers van partijen ondertekend is.

16.4 Het niet uitoefenen of vertraagd uitoefenen van een recht of rechtsmiddel onder deze overeenkomst betekent niet dat afstand wordt gedaan  van dat recht of rechtsmiddel of afstand wordt gedaan van enig ander recht of rechtsmiddel, waarbij afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel onder deze overeenkomst nadere uitoefening van dat recht of rechtsmiddel of uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel niet zal verhinderen.

16.5 De in deze overeenkomst vastgelegde rechten en rechtsmiddelen zijn cumulatief en sluiten geen enkel door toepasselijk recht verleend recht of rechtsmiddel uit.

16.6 Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle eventuele eerdere overeenkomsten of afspraken tussen partijen, behoudens indien expliciet anders is aangegeven.

16.7 Elke partij is zelf verantwoordelijk voor de kosten van zijn adviseurs en tussenpersonen met betrekking tot de voorbereiding, onderhandeling, uitvoering en inwerkingtreding van deze overeenkomst.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 De overeenkomst, Orders en eventuele offertes  zullen onderworpen zijn aan en uitgelegd worden overeenkomstig het Nederlands recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (‘Weens Koopverdrag’) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2 Elk geschil of elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst of een Order, of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, zal uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland, tenzij Appical ervoor kiest om een geschil aanhangig te maken voor de  bevoegde rechter van het land waar Klant gevestigd is.